RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza APIS S.A.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym pismo informujące, że Akcjonariusze Spółki Aleksadra i Sebastian Szumczykowie dokonali w dniu 14 lipca 2020 sprzedaży 1.000.000 akcji, które stanowią 0,51 % kapitału zakładowego Spółki.
Przed w/w transakcją Akcjonariusze posiadali 10.000.000 akcji, co stanowiło 5,1 % kapitału zakładowego Spółki.
Po w/w transakcji Akcjonariusze posiadają 9.000.000 akcji, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja dodatkowa do raportu ESPI nr 4/2020 APIS Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju, w związku z otrzymaniem w dniu 4 września 2020 informacji MAR od członka Rady Nadzorczej informuje, że Spółka zwróciła się z zapytaniem do członka Rady Nadzorczej i otrzymała informację, że sprzedaż akcji przez ww. osobę była spowodowana pogarszającym się stanem zdrowia oraz koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej członka Rady Nadzorczej, trwającą przez długi okres w związku z pandemią, co z kolei spowodowało brak prywatnych środków finansowych oraz wymusiło wydatki na podtrzymanie i remont obiektu turystycznego, którego działalność została wstrzymana. Członek Rady Nadzorczej przyznał, że przez wiele lat nie przeprowadzał żadnych transakcji giełdowych i w związku z tym popełnił błąd formalny oraz zapewnił, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Jednocześnie Mirosław Kielecki przeprasza inwestorów, akcjonariuszy, nadzór rynku oraz spółkę za zaistniałą sytuację.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR APIS S.A.

Zarząd APIS SA z siedzibą w Biłgoraju dalej: Spółka, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Czytaj więcej...

Sprostowanie do treści raportu bieżącego nr 13/2020 APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. przekazuje sprostowanie do treści raportu bieżącego EBI nr 13/2020 opublikowanego 1 września 2020.

Treść opublikowana:
"Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy."

Treść poprawna:
"Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej...

Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 31 sierpnia 2020 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów APIS S.A.

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 102 500 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 102 500 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 99,99 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 52,34 %

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.