RAPORTY BIEŻĄCE

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2021 r.

Zarząd APIS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS S.A. w dniu 24 września 2021 roku

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.


 

 

Czytaj więcej...

Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dotyczy projektu POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wysłało informacje o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr 5 w ramach konkursu GameInn dla projektu POIR.01.02.00-00-0123/20. Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane wskazane we wniosku o płatność zostały poprawnie zweryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą. Jednocześnie Spółka informuje, że projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem. Drugi etap powinien być zakończony z końcem grudnia 2021 roku.

 

Czytaj więcej...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac nad I etapem projektu nr 1

Dotyczy projektu : POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") informuje, że pierwszy etap projektu  pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” ("Projekt") zakończył się pozytywnie z końcem czerwca. W toku prac spełniono wszystkie założone w tym etapie kamienie milowe. Efekt prac można obejrzeć na poniższym materiale video: https://www.youtube.com/watch?v=FCcdvrHLFok&ab_channel=APISS.A
Spółka nie wyklucza szerszego działania w zakresie związanym z tematyką projektu.
Obecnie trwają pracę nad drugim etapem projektu. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac. Drugi etap zakończy się w grudniu 2021 roku. 

 

Czytaj więcej...

Informacja o zaproszeniu na panel ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dotyczy projektu  POIR.01.01.01-00-0648/21

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wysłało zaproszenie na spotkanie panelowe podczas którego Spółka będzie miała możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 lipca o godzinie 11:30. W panelu uczestniczyć będą sprawdzeni pracownicy, którzy w przypadku poprzedniego wniosku o dofinansowanie z sukcesem doprowadzili do pozytywnej oceny projektu. Procedowanie wniosku w tym kroku oznacza to, że zgłoszony wniosek o dofinansowanie spełnia wszystkie warunki formalne i został skierowany do oceny według kryteriów wyboru projektów.

 

Czytaj więcej...

Informacja o uzyskaniu zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło drugą zaliczkę na realizację programu GameInn w kwocie 900.000,00 PLN. Wszystkie przedstawione do tej pory dokumenty rozliczeniowe w ramach grantu są zweryfikowane pozytywnie. Prace nad projektem trwają zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Czytaj więcej...

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI 2/2021 z dnia 31 stycznia 2021r. niniejszym informuje, że termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020 ustalony na 31 maja 2021r. nie zostanie przez Spółkę dotrzymany. Spółka nie jest w stanie dotrzymać terminu publikacji z powodu pandemii wirusa SARS-COV-2 oraz ograniczeń spowodowanych stanem pandemicznym. Ograniczenia przez które powstały techniczne trudności ograniczające możliwości organizacyjne przełożyły się na wydłużenie czasu przygotowania sprawozdania rocznego. Raport roczny zostanie opublikowany od razu po przygotowaniu. Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2021 nie uległy zmianie. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 

 

Czytaj więcej...

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że otrzymał pismo informujące, że Akcjonariusz Spółki firma Adrix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała w dniu 21 kwietnia 2021 sprzedaży 3.143.969 akcji, które stanowią 1,61 % kapitału zakładowego Spółki.

 Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 9.800.000 akcji, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki.

 Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 6.656.031 akcji, co stanowi 3,40% kapitału zakładowego Spółki.

 

Czytaj więcej...

Informacja o skierowaniu projektu do oceny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju informuje, że otrzymał wiadomość Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR").

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0648/21
Tytuł projektu: Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych
Konkurs: 1/1.1.1/2021

Wniosek Spółki został zweryfikowany przez NCBR i zostało stwierdzone, że spełnia on wszystkie warunki formalne. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt został skierowany do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie na projekt do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 7 135 296,97 PLN

Zarząd spółki APIS S.A. "Spółka" z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu 20.04.2021 - złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 tzw. Szybka Ścieżka. Wnioskowi nadano numer: POIR.01.01.01-00-0648/21
Spółka złożyła w ramach wyżej wymienionego konkursu projekt o tytule: "Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych" ("Projekt"). Produktem Projektu będzie narzędzie do wspierania rozwoju gier mobilnych i planszowych oraz zostanie w jego ramach przygotowana strategiczna gra turowa na platformy z systemami Android oraz IOS. Szacowana kwota Projektu to 7 135 296,97 PLN a rekomendowana kwota dofinansowania to 5 261 170,93  PLN, co stanowi 73,73% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Pozostała kwota kosztów wynosi 1 874 126,04 PLN i będzie pochodzić ze środków własnych Spółki. Spółka do przygotowania wniosku wykorzystała sprawdzony personel przygotowujący wniosek dla wcześniejszego konkursu. Projekt składać się będzie z 3 etapów. Spółka jest już po rozmowach z osobami rekomendowanymi do zatrudnienia na kluczowych stanowiskach w planowanym przedsięwzięciu. Jednocześnie prowadzi rozmowy oraz rekrutację na pozostałe stanowiska. Projekt wedle założeń powinien zostać rozpoczęty w dniu 1.10.2021 roku a potrwa 26 miesięcy do 30.11.2023 roku. W dalszej perspektywie po osiągnięciu założonych celów Spółka planuje wydać kolejne gry na platformy mobilne z pomocą zatrudnionego personelu. Spółka szacuje, że w ciągu 5 lat od zakończeniu Projektu osiągnie przychód na poziomie 3,2 mln z tytułu wydania gier mobilnych oraz 12,9 mln z tytułu udzielenia praw do licencji silnika. Wyniki oceny merytorycznej i ewentualne zakwalifikowanie do dofinansowania zostanie opublikowane na listach rankingowych NCBR w terminie maksymalnym do 120 dni.

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.