Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku APIS Spółka Akcyjna

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8) Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki.
12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

  • Henryk Oziębło - Prezes Zarządu

 

Załączniki:

 

1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Walnego_Zgromadzenia_31082020

  

2_Projekt_uchwał_ZWZ_31082020

 

3_Pełnomocnictwo_os_fiz_31082020

  

4_Pełnomocnictwo_os_prawna_31082020

 

5_informacja_o_ogolnej_ilosci_akcji_i_glosow.pdf

 

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.