Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019)

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Proponowany porządkiem obrad:

1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8_ Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii „O”.
12_ Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii „O” po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję.
13_ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14_ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15_ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące: Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.