RAPORTY BIEŻĄCE

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje że publikacja raportu bieżącego nr 7/2022 spowodowała incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO"). Naruszenie polegało na publikacji ww. raportu bieżącego z 7-dniowym opóźnieniem.

 

Zarząd Emitenta informuje, iż przyczyną opóźnienia w publikacji ww. raportu były problemy techniczne operatora systemu EBI.

Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny. Zarząd Spółki wdroży stosowne procedury i dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenie nie miało miejsca w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

Zasada 16a Dobrych Praktyk

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

 

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że w dniu 12.04.2022 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego APIS S.A. za rok 2021 i 2022 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, działającym pod firmą Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul Dąbroszyńskiej 50 wpisaną na listę Firm Audytorskich pod numerem 731.

 

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Rejestracja zmian w statucie Spółki.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lubin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 marca 2022 roku o rejestracji zmian w statucie Emitenta zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 11 stycznia 2022 roku.

Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §21 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie §21 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowe brzmienie §22 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”

Nowe brzmienie §22 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.

Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”

Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta
 • zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

 

Nowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór firmy audytorskiej,
 • zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
 • ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie §29 Statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”

Nowe brzmienie §29 Statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.

Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”

Dotychczasowe brzmienie §35 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

Nowe brzmienie §35 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

 

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki sporządzony przez Radę Nadzorczą.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Informacja o podpisaniu umowy z NCBR na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-202 działanie "Projekty B+R Przedsiębiorstw"

Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 r., nr 5/2021 z dnia 20.04.2021 r., nr 6/2021 z dnia 05.05.2021 r., nr 10/2021 z dnia 27.07.2021 r. i 17/2021 z dnia 27.09.2021 r. niniejszym informuje że wpłynęła do Spółki podpisana umowa o dofinansowanie nr  POIR.01.01.01-00-0648/21 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania w kwocie 4 008 104,26 PLN na realizację projektu pt.„Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych” (dalej "Projekt 2"). Całkowita wartość projektu wynosi 5 568 963,64 PLN.

Etap Projektu 2 objętego dofinansowaniem rozpocznie się w lipcu 2022 roku. Intensywne prace będą trwać przez 17 miesięcy. Koniec prac przewidziano na koniec listopada 2023 roku. Przyjęte daty oraz terminy dla Projektu 2 powinny pozwolić spółce dostarczyć oba projekty informatyczne zgodnie z założonym pierwotnie harmonogramem prac. Spółka podpisała umowy warunkowe z kluczowymi pracownikami planowanymi do zatrudnienia w ramach prac nad Projektem 2.

 

Spółka informuje, że oprócz ww. projektu, realizuje również inny projekt z NCBIR z programu sektorowego GameINN.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Zakończenie prac nad II etapem projektu nr 1

Dotyczy projektu : POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") informuje, że powziął informację, że drugi etap projektu pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” ("Projekt") zakończył się pozytywnie z końcem grudnia 2021 r. W toku prac spełniono wszystkie założone w tym etapie kamienie milowe. Spółka rozważa szersze działania w zakresie związanym z tematyką projektu.
Obecnie trwają pracę nad trzecim etapem projektu. Zespół został zwiększony o 3 nowych pracowników, którzy wesprą prace toczone w trzecim etapie. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac. Trzeci etap zakończy się w sierpniu 2022 roku.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

 

Raport kwartalny za IV kw. 2021 roku: 14 lutego 2022 r.

Raport kwartalny za I kw. 2022 roku: 16 maja 2022 r.

Raport kwartalny za II kw. 2022 roku: 16 sierpnia 2022 r.

Raport kwartalny za III kw. 2022 roku: 14 listopada 2022 r.

 

Raport roczny za 2021 rok: 31 maja 2022 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ APIS S.A. w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" H. Oziębło - D. Oziębło Spółka Jawna

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 102.500.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 102.500.000

Udział głosów na tym NWZ: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 52,34%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% głosów

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Zmiany w statucie uchwalone na NWZ APIS S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki uwalonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Uchwalone zmian statucie Spółki:

 • 21 w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 • 22 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.

Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”

 • 27 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta
 • zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór firmy audytorskiej,
 • zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
 • ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”
 • 29 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.

Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”

 • 35 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Mirosława Kieleckiego, pana Damiana Pieczykolana, panią Jolantę Teresę Czarny, panią Annę Elżbietę Oziębło, panią Marię Krystynę Machała. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 11 stycznia 2027 roku.

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd APIS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.

 

 
 

 

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.