RAPORTY BIEŻĄCE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ APIS S.A. w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" H. Oziębło - D. Oziębło Spółka Jawna

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 102.500.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 102.500.000

Udział głosów na tym NWZ: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 52,34%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% głosów

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Zmiany w statucie uchwalone na NWZ APIS S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki uwalonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Uchwalone zmian statucie Spółki:

 • 21 w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 • 22 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.

Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”

 • 27 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta
 • zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór firmy audytorskiej,
 • zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
 • ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”
 • 29 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.

Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”

 • 35 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Mirosława Kieleckiego, pana Damiana Pieczykolana, panią Jolantę Teresę Czarny, panią Annę Elżbietę Oziębło, panią Marię Krystynę Machała. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 11 stycznia 2027 roku.

 

 

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd APIS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.

 

 
 

 

Czytaj więcej...

Propozycje zmian w statucie na NWZ APIS S.A. zwołanym na 11.01.2022 r.

 Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 11 stycznia 2022 roku, zostanie poddana pod głosowanie propozycja zmian w Statucie.

Poniżej zakres proponowanych zmian statucie Spółki:

§21 w brzmieniu

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§22 w brzmieniu

 

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.

 

§27 w brzmieniu

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta,
 • zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego,
 • ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 • wybór firmy audytorskiej,
 • zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 • wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
 • ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

 

§29 w brzmieniu

 

Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia. Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia. Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.

 

§35 w brzmieniu

 

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ APIS S.A. na 11 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APIS S.A. na 11 stycznia 2022 r. oraz treść projektów uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja o uzyskaniu zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dotyczy projektu: POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło trzecią zaliczkę na realizację projektu pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” z programu GameINN w kwocie 1.003.800,00 PLN. 
W okresie 180 dni rozliczenia zaliczki planowane jest sfinansowanie zaliczką:
- wynagrodzeń zespołu projektowego,
- wynajem i amortyzacja sprzętu,
- kosztów pośrednich.

W powyższym okresie zespół powinien zakończyć pracę nad drugim etapem projektu GameINN a także rozpocząć realizację trzeciego etapu projektu GameINN, który polegać będzie na opracowaniu systemu detekcji graczy popełniających oszustwa.
 

 

Czytaj więcej...

Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dotyczy projektu POIR.01.02.00-00-0123/20

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wysłało informacje o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr 6 w ramach konkursu GameInn dla projektu POIR.01.02.00-00-0123/20. Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane wskazane we wniosku o płatność zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą. Jednocześnie Spółka informuje, że projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym planem. Drugi etap powinien być zakończony z końcem grudnia 2021 roku.
 

 

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2021 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Umowa dotyczy wykonania obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3 i 4 Regulaminu ASO, nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 974/2021 z dnia 27.09.2021 r. Umowa obejmuje świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, monitorowania prawidłowości wypełniania tych obowiązków oraz doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

 

 

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 

 

Czytaj więcej...

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") w nawiązaniu do raportów ESPI z dnia 27 lipca 2021 r, z dnia 5 maja 2021 r., z dnia 20 kwietnia 2021 r. i dnia 13 stycznia 2021 r. informuje, że powziął informację o przyznaniu mu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania w kwocie 4 008 104,26 PLN na realizację projektu  pt.„Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych” (dalej "Projekt 2"). Całkowita wartość projektu wynosi 5 568 963,64 PLN.
Etapy Projektu 2 objęte dofinansowaniem rozpoczną się najpóźniej w lipcu 2022 roku i będą trwać przez 17 miesięcy. Koniec prac przewidziano na koniec listopada 2023 roku. Projekt składa się z trzech następujących po sobie etapów, z czego etap nr 2 i nr 3 będzie objęty dofinansowaniem. Spółka równolegle realizuje projekt pt. „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” (dalej "projekt 1"). Był to projekt wybrany do dofinansowania w lipcu 2020 roku, start prac nastąpił w listopadzie 2020 roku. Obecnie aktualny zespół IT realizuje etap nr 2 w Projekcie 1. Termin końca etapu wyznaczono na koniec roku 2021 a całość prac nad projektem powinna zakończyć się do końca kwietnia 2023 roku.
Przyjęte daty oraz terminy dla Projektu 2 powinny pozwolić spółce dostarczyć oba projekty informatyczne zgodnie z założonym pierwotnie harmonogramem prac. Spółka podpisała umowy warunkowe z kluczowymi pracownikami planowanymi do zatrudnienia w ramach prac nad projektem 2.
 

 

Czytaj więcej...

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.